部編版七年級語文上冊第二單元測試題


您現在位置:中學語文教學資源網試題下載單元練習
試題
名稱
部編版七年級語文上冊第二單元測試題(七年級上冊 部編人教版)
下載
地址
試題下載地址1    下載地址2
分 享
部編人教版七年級語文上冊第二單元測試題及答案時間:120分鐘 滿分:120分姓名:班級:題序 一 二 三 總分得分 一、積累運用(29分)1.下列加點字注音全都正確的一項是( )(2分)A.分歧(qí)   霎時(chà)  水波粼粼(lín)B.癱瘓(huàn)憔悴(qiáo)絮絮叨叨(xì)C.徘徊(huái)攲斜(xī)翻來覆去(fù)D.
試題預覽
部編人教版七年級語文上冊第二單元測試題及答案
時間:120分鐘 滿分:120分
姓名:         班級:
題序 一 二 三 總分
得分

一、積累運用(29分)
1.下列加點字注音全都正確的一項是( )(2分)
A.分歧(qí)   霎時(chà)  水波粼粼(lín)
B.癱瘓(huàn)  憔悴(qiáo)  絮絮叨叨(xì)
C.徘徊(huái)  攲斜(xī)  翻來覆去(fù)
D.煩悶(mèn)  匿笑(nì)  潑潑灑灑(pō)
2.下列詞語中沒有錯別字的一項是( )(2分)
A.沉寂 決別 笑嘻嘻  B.待弄 蔭蔽 喜出望外
C.拆散 爛漫 各得其所  D.委屈 禱告 暴恕無常
3.結合語境,下列句子中加點詞語使用有誤的一項是( )(2分)
A.同學之間一定要和睦相處,相敬如賓。
B.我們看問題要全面、要一分為二,不要因為人家有缺點,就認為人家一無是處。
C.聽到這里,一股暖流涌上我的心頭,眼淚情不自禁地流了下來。
D.表哥以為自己完全考不上大學,哪知高考時超常發揮,考上了一所重點大學,真是喜出望外。
4.下列病句修改不正確的一項是( )(2分)
A.市區快速公交的正式運營,極大地緩解了市內交通擁堵。(在“交通擁堵”后加上“狀況”)
B.我國人工栽培牡丹的歷史大約有三百年左右。(刪去“大約”或者“左右”)
C.在那壯美的青藏高原上,是我祖祖輩輩生活的地方。(刪去“在”和“上”)
D.作為新時代的公民,我們要養成并且提高認真閱讀的習慣。(將“并且”改為“和”)
5.下列加點詞語詞性判斷錯誤的一項是( )(2分)
A.這是為爭取民主,反對獨裁,他起稿的一張政治傳單!(“傳單”為名詞)
B.看著三輪車遠去,也絕沒有想到那竟是永遠的訣別。(“絕”為介詞)
C.大家都起來了,魯迅先生才睡下。(“都”為副詞)
D.大塊兒小塊兒的新綠隨意地鋪著,有的濃,有的淡。(“鋪”為動詞)
6.填空。(8分)
(1)《荷葉•母親》中將母親比作荷葉,謳歌偉大而無私的母愛的句子是:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________(3分)
(2)兄女曰:“________________________。”公大笑樂。(《詠雪》)(1分)
(3)李白的《峨眉山月歌》中,詩人融情于景,表達離友人越遠就越想念的詩句是:________________________________________________________________________
____________________(2分)
(4)“雪”是古今中外詩人常寫的對象,請你寫出兩句帶“雪”字的古詩句:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________(2分)
7.閱讀下面兩首詩,完成文后題目。(5分)
A.那朵紅蓮,/被那繁密的雨點,/打得左右攲斜。/在無遮蔽的天空之下,/我不敢下階去,/也無法可想。
B.小松樹!/容我伴你罷,/山上白云深了!
上面兩首詩的作者是我國現代著名的女作家__________。她最有名的兩部詩集是《__________》和《__________》。____________、童真和______________是這些詩集的主題。
8.口語交際與綜合運用。(6分)
“一個籬笆三個樁,一個好漢三個幫。”人生在世,離不開朋友。然而大千世界,魚龍混雜,友分益損。古人這樣告誡我們:“匹夫不可不慎取友。”可見,如何正確認識和選擇朋友,是十分重要的人生課題。為引導同學們正確交友,你所在班級正在舉行以“有朋自遠方來”為主題的綜合性學習活動,請你積極參加并完成以下任務。
(1)開學時,老師把你安排與林芳同桌,你很想與她交朋友。于是你主動地走到她的面前說:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________(3分)
(2)你很愛看書,七年級推薦的名著《西游記》你在小學就讀過,請你給她介紹一下這本名著。(3分)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
二、閱讀理解(41分)
(一)閱讀《散步》,完成題目。(12分)
散 步
我們在田野上散步:我,我的母親,我的妻子和兒子。
母親本不愿出來的;她老了,身體不好,走遠一點兒就覺得累。我說,正因為如此,才應該多走走。母親信服地點點頭,便去拿外套。她現在很聽我的話,就像我小時候很聽她的話一樣。
天氣很好。今年的春天來得太遲,太遲了,有一些老人挺不住,在清明將到的時候死去了。但是春天總算來了。我的母親又熬過了一個嚴冬。
這南方的初春的田野!大塊兒小塊兒的新綠隨意地鋪著,有的濃,有的淡;樹枝上的嫩芽兒也密了;田里的冬水也咕咕地起著水泡兒……這一切都使人想著一樣東西——生命。
我和母親走在前面,我的妻子和兒子走在后面。小家伙突然叫起來:“前面也是媽媽和兒子,后面也是媽媽和兒子!”我們都笑了。
后來發生了分歧:我的母親要走大路,大路平順;我的兒子要走小路,小路有意思……不過,一切都取決于我。我的母親老了,她早已習慣聽從她強壯的兒子;我的兒子還小,他還習慣聽從他高大的父親;妻子呢,在外面,她總是聽我的。一霎時,我感到了責任的重大,就像民族領袖在嚴重關頭時那樣。我想找一個兩全的辦法,找不出;我想拆散一家人,分成兩路,各得其所,終不愿意。我決定委屈兒子了,因為我伴同他的時日還長,我伴同母親的時日已短。我說:“走大路。”
但是母親摸摸孫兒的小腦瓜,變了主意:“還是走小路吧!”她的眼睛順小路望過去:那里有金色的菜花、兩行整齊的桑樹,盡頭一口水波粼粼的魚塘。“我走不過去的地方,你就背著我。”母親說。
這樣,我們就在陽光下,向著那菜花、桑樹和魚塘走去了。到了一處,我蹲下來,背起了我的母親,妻子也蹲下來,背起了我們的兒子。我的母親雖然高大,然而很瘦,自然不算重;兒子雖然很胖,畢竟幼小,自然也很輕。但我和妻子都是慢慢地,穩穩地,走得很仔細,好像我背上的同她背上的加起來,就是整個世界。
9.請用簡潔的語言概括本文的主要內容。(2分)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10.“我”決定走大路,委屈兒子來滿足母親的意愿,這表現了“我”怎樣的品質?文中還有哪些地方體現出“我”的這種品質?(任意寫一處)(4分)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11.下面語句中加點的詞語能否換為括號里的詞?為什么?(3分)
我的母親又熬(度)過了一個嚴冬。
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12.文中畫線的語句描寫了母親放眼小路所看到的景象。試想一下,母親看到這些景物,心里會想些什么呢?(3分)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(二)閱讀下文,完成題目。(14分)
心底藏著藝術家
奚 淞
父親突然去世,我慌忙搭機飛返臺北。
令我驚駭的是母親:她身著未換洗的灰布喪服,花白而蓬亂的頭發上,胡亂別著一朵不成形的白棉線花,看見我,枯黃的臉微顫,僅咧開嘴,顯示了無言而深切的哀慟。
我在巴黎三年,任性地做自己藝術家的夢,不覺間,歲月竟來催討所有積欠的債了。父親去世后,母親能健康而平安地活下去,應比一切都重要。
我從舊書攤買來一大堆內容輕快的雜志和小說給母親,希望能轉移她那郁結于心的哀傷。翻開書頁,她的視線茫然滑開。我這才發現:她不只是失去了閱讀的習慣,視力也壞到早該配老花眼鏡了。我烹煮了一些肉類食物,笑鬧著端到她面前,想引起她的食欲。母親萬般無奈地咬嚼兩下,趁我轉身,又偷偷把食物吐在碗里。我這才發現:她不只是因悲傷而忌肉食,她的牙齒早已缺損,并沒有人催促她去裝假牙。
誰想到一直照顧人的母親,其實已經到了需要人照顧的時候呢?
配眼鏡、裝假牙,母親都順從地做了。可是,更多的時候,母親像是無事可做,只是一支煙接著一支煙地抽,從籠罩的煙霧里,追尋往事的蹤影。
為逝者折紙錢的時候,母親的手才又活了起來。銀亮的冥紙,在她的手上靈巧地轉動,瞬間成為平整的元寶,翻飛飄落在她膝間的竹簍里。
看母親折紙錢的手,學美術的我有了新的狂想:為什么不讓她學畫畫呢?趁著一股孩子般胡鬧的狂勁,我把畫架、畫板、畫紙、畫夾和彩筆都準備好,一股腦兒地堆置在母親面前。看到這一切鄭重的裝備,母親呆了。
以后,好一段時日,我假裝不在意,卻偷偷觀察母親的動態。我看到她在畫架前徘徊、猶疑,終于怯生生地拿起鉛筆,試著在紙上輕淡地畫了如花生米般大小的孩子,然后匆匆忙忙涂抹掉,生怕別人看見。
我沒想到,真有這么一天,母親會認真而著迷地畫起畫來呢。她從舊書里翻出一些過時的畫片,以刺繡般的耐心,一筆一筆地臨摹。
一天,母親在房里獨自大笑起來。許久沒聽到母親笑聲的我,驚奇地沖進房,只看她一邊笑,一邊遮掩畫紙。
“畫得好丑,難看死了。”母親笑著說。
我看到了,畫的是一個二十世紀三四十年代穿旗袍的女人,側身站立在鏤花的窗邊。稚拙的線條擦了又改,直到那苗條的女郎天真地笑起來。原來,母親臨摹的是金嗓子歌后周璇的舊照。當周璇高歌《龍華的桃花》時,也正是父親母親在上海相識、相戀的年代!
從記憶深處尋到圖像,母親的郁結似乎找到了宣泄的出口。她居然一張又一張地畫起畫來,起初畫婦人、孩子,然后狂熱地畫起花來,黑白的畫面上,開始添加顏色,由淡雅趨于絢爛。
看母親蓬著花白的頭發,鼻端架著老花眼鏡,聚精會神地湊近艷麗的花朵細心描繪,有時竟連爐上煮著飯菜都忘了,我才知道:在母親心底,也藏著一個從未被人注意過的藝術家呢!這藝術家是待子女長成、丈夫去世后,才被釋放出來的。
13.請用簡潔的語言概括母親不同階段的內心。(2分)
痛失丈夫的郁結哀傷→乍見繪畫工具的吃驚訝異→______________________________→認真描摹的酣暢喜悅→______________________________
14.結合上下文,閱讀下列句子,回答括號中的問題。(4分)
(1)我在巴黎三年,任性地做自己藝術家的夢,不覺間,歲月竟來催討所有積欠的債了。(“積欠的債”在文中指什么?)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(2)銀亮的冥紙,在她的手上靈巧地轉動,瞬間成為平整的元寶,翻飛飄落在她膝間的竹簍里。(結合語境,品味加點詞的表達效果。)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15.文章開頭處寫母親的頭發“花白而蓬亂”,表現出母親的________________________,表達了“我”的________________________;結尾處表述為“蓬著花白的頭發”,表現出母親____________________,表達了“我”的________________________。首尾呼應,突顯人物內心變化,突出文章主旨。(4分)
16.細細品讀文章,談談你對題目《心底藏著藝術家》的理解。(4分)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(三)閱讀下面的文言文,完成后面的題目。(15分)
【甲】陳太丘與友期行,期日中。過中不至,太丘舍去,去后乃至。元方時年七歲,門外戲。客問元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!與人期行,相委而去。”元方曰:“君與家君期日中。日中不至,則是無信;對子罵父,則是無禮。”友人慚,下車引之。元方入門不顧。
【乙】郭伋始至行部①,到西河美稷②,有童兒數百各騎竹馬道次迎拜。伋問:“兒曹何自遠來?”對曰:“聞使君到,喜,故來奉迎。”伋辭謝之。及事訖,諸兒復送至郭外,問:“使君何日當還?”伋謂別駕從事③,計日告之。行部既還,先期一日,伋恐違信于諸兒,遂止于野亭④,須期乃入。其為人若此。
(選自《后漢書•郭伋傳》,略有改動)
【注】①郭伋(jí)始至行部:郭伋剛到任時,首次出巡。行部,出巡。②西河美稷:地名。③別駕從事:部下官吏。④野亭:郊野外的亭子。
17.解釋下列句中的加點詞。(4分)
(1)太丘舍去____________
(2)則是無信____________
(3)及事訖____________
(4)先期一日____________
18.下列各組句子中節奏劃分不正確的一項是( )(2分)
A.君/與家君/期日中    B.元方/入門/不顧
C.有童兒數百/各騎竹馬道次/迎拜  D.遂/止于/野亭
19.用現代漢語翻譯下面的句子。(4分)
(1)客問元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(2)伋恐違信于諸兒,遂止于野亭,須期乃入。
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
20.文段理解。(5分)
(1)甲、乙兩文告訴了我們一個同樣的道理:______________________________。但從選材角度看,甲文選取的是友人“無信”“無禮”的反面例子,乙文選取的是____________________________的正面例子;從表達方式看,甲文側重__________,乙文側重敘述。(3分)
(2)從甲、乙兩文的故事中,你還得到了哪些新的啟示?(就一個或兩個故事來談均可,至少兩條)(2分)
__________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________________________________
三、習作展示(50分)
21.從下面兩個文題中任選一題作文。
文題一:請將《__________伴我同行》這個題目補充完整后,寫一篇作文。
文題二:莎士比亞說:“時間會刺破青春的華美精致,會把平行線刻上美人的額角,沒有什么能逃過他橫掃的鐮刀。”也有人說青春是場遠行,是生命中最華美的樂章,而我們能做的就是讓每一個音符都值得品味和珍藏。
請以“給力青春”為話題,寫一篇作文。
要求:①文章要有真情實感,主題要鮮明,思路要清晰。②除詩歌、戲劇外,體裁不限;不得套寫,抄襲。③如選文題二,題目自擬。④文中不得出現真實的地名、校名、人名。字數在500左右。
 
第二單元檢測卷答案
1.D(A.chà—shà;B.xì—xù;C.xī—qī)
2.C(A.決—訣;B.待—侍;D.恕—怒)
3.A(相敬如賓:形容夫妻互相尊敬像對待賓客一樣。使用對象錯誤)
4.D(應將“并且提高”刪去,“提高”與“習慣”不可搭配)
5.B(“絕”是副詞,用在否定詞前面,意思是“絕對”)
6.(1)母親啊!你是荷葉,我是紅蓮。心中的雨點來了,除了你,誰是我在無遮攔天空下的蔭蔽?(2)未若柳絮因風起 (3)夜發清溪向三峽,思君不見下渝州。(4)示例:①遙知不是雪,為有暗香來。②孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。
7.冰心(或謝婉瑩) 繁星 春水 母愛 對自然的贊美
8.(1)示例:林芳,你好!我是××,活潑好動,性格開朗,喜歡打乒乓球,是個球迷。我倆同桌,真是緣分,今后請多關照。(2)示例:《西游記》主要講述的是孫悟空、豬八戒、沙僧保唐僧西天取經,歷經九九八十一難的故事。
9.本文主要寫了初春時節,祖孫三代人在一起散步的平凡小事,生動地展示了這家人互敬互愛、相互體諒的真摯感情。
10.表現了“我”尊敬和孝順母親的品質。示例:母親本不愿出來的……才應該多走走。
11.不能。因為對于老人來講,寒冬是非常艱苦的,“熬”是忍受,艱苦支撐之意,流露出“我”對母親平安過冬的慶幸。“度”比較平淡,且不能體現作者的感情。
12.示例:原來小路上的景色是如此迷人,怪不得孫子想走小路。小路雖然難走,但能和家人欣賞到這樣的美景,也很好啊!
13.初試作畫的猶豫羞怯 細心繪畫的狂熱投入 
14.(1)照顧父母,讓母親健康平安地活下去(2分)。(2)表現出母親為逝者折紙錢時手的靈巧(1分),表達了母親對逝者的在意與思念(1分)。
15.衰老滄桑 心痛、內疚 雖年老喪夫卻依舊熱愛生活、追求藝術與生命的執著與活力 欣喜、敬佩
16.每個人心里都有夢想,當你靜下心來的時候,就會想去實現它(2分)。藝術的魅力在于,它能讓你無論何時何地都盡情盡興地活著,熱愛生活,并追尋生命中的意義,釋放自己的能量(2分)。
17.(1)舍棄 (2)講信用 (3)完畢 (4)約定的日期
18.C(有童兒數百/各騎竹馬/道次迎拜)
19.(1)友人問元方:“令尊在不在?”元方答道:“等您好久都不來,他已經離開了。”(2)郭伋怕失信于孩子們,于是在野外亭中歇一宿,等到約定日期才進城。
20.(1)做人要講信用(答出“講信用”之意即可) 郭伋守信(或:郭伋不違信于兒童) 描寫(或:對話描寫;語言描寫) (2)示例:①要有禮貌;②要勇于改正錯誤;③要容許別人改正錯誤;④成人要為兒童做出好的表率;⑤對兒童也要說話算數;⑥做人要言行一致。
【乙譯文】郭伋剛到任時,首次出巡,到西河郡美稷縣,有幾百兒童,各騎著竹馬,在道旁拜迎。郭伋問:“孩子們為什么從遠方而來?”孩子們回答說:“聽說使君來到,很高興,所以來歡迎。”郭伋辭讓致謝。等到事情辦完,孩子們又(把他)送到城郭外,問:“使君哪一天能回來?”郭伋叫部下官吏計算日程,告訴了他們。巡視回來,比原定日期早一天。郭伋怕失信于孩子們,于是在野外亭中歇一宿,等到約定日期才進城。郭伋做人就是這樣。
21.略。

試題下載地址1    試題下載地址2
  (提示:關鍵詞之間用空格隔開)

相關試題:人教版 七年級 上冊 單元練習


上一個『部編版語文七年級上冊第一單元檢測題』  下一個『2019-2020學年濟南市萊蕪區勝利中學七年級上學期第一次月考語文試題

瀏覽更多試題,請訪問
本頁手機版  
新时时彩五星未出号 280组选关系 15选5专家预测最准确 007体球网 卖什么小吃容易赚钱 彩票中奖查询 云南十一选五走势图带连线 福利彩票投注站介绍 欢聚龙江麻将正宗绥化麻将 秒速时时彩 金蟾捕鱼高清版 重庆时时免费计划聊天室 山东11选5 天津时时彩开奖360 最难中彩票 黑龙江十一选五官网 美国职业棒球比分最小多少分